Privacystatement Waterfront Entertainment B.V.

Dit is het Privacystatement van Waterfront Entertainment B.V., waarin u kunt nalezen hoe Waterfront Entertainment B.V. met uw privacy omgaat.

Voor wie is dit privacystatement bedoeld?

Waterfront Entertainment B.V. verwerkt persoonsgegevens van bezoekers aan de Waterfront Entertainment B.V. website en van klanten die tickets kopen voor Willem van Oranje – De Musical.

In dit privacystatement vertellen wij u hoe Waterfront Entertainment B.V. met uw persoonsgegevens omgaat als u onze website bezoekt en als u bij Waterfront Entertainment B.V. tickets bestelt.

Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens

Waterfront Entertainment B.V., Danzigerkade 3d (1013 AP) Amsterdam, is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegeven. Waterfront Entertainment B.V. is producent van de musicalvoorstelling Willem van Oranje – De Musical.

Wilt u contact opnemen met Waterfront Entertainment B.V. ?

U kunt als volgt contact met ons opnemen:

 • per e-mail via klantenservice@willemvanoranjedemusical.nl
 • per telefoon via 085-0020859
 • per post naar Waterfront Entertainment B.V., Danzigerkade 3D, 1013 AP Amsterdam

Welke persoonsgegevens verwerkt Waterfront Entertainment B.V. ?

Waterfront Entertainment B.V. kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Bij bezoek aan onze website, de aankoop van tickets en het boeken van groepsarrangementen:

 • naam
 • geboortedatum
 • geslacht
 • contactgegevens (adres, telefoonnummer)
 • e-mailadres
 • bij groepsarrangementen eventueel bedrijfsnaam
 • gegevens over uw bezoek aan onze website(s), mobiele website(s) en app(s), zoals URL, IP-adres, browsertype, taal, datum en tijd van uw bezoek
 • gegevens over uw interesses als gebruiker van onze website(s), producten en diensten
 • koppelingen met social media
 • gegevens over uw aankopen op onze website(s)

Wat zijn de doeleinden voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Uw gegevens kunnen door ons verwerkt worden voor de volgende doeleinden:

 • voor de totstandkoming en uitvoering van met u gesloten overeenkomsten
 • het (laten) uitvoeren van betalingen die via de website verlopen
 • om u de overeengekomen tickets en/arrangementen te leveren
 • om contact met u op te nemen over de door u gevraagde diensten
 • om u te informeren over huidige en toekomstige voorstellingen/diensten van Waterfront Entertainment B.V.
 • om te voldoen aan wet- en regelgeving
 • indien u contact opneemt via de door Waterfront Entertainment B.V. beheerde social media kanalen zoals Facebook, YouTube en Instagram dan kunnen we uw gegevens ook verwerken om uw vragen te beantwoorden
 • om markt en statistisch onderzoek uit te voeren
 • om deelname mogelijk te maken aan acties al dan niet via de onze social media kanalen zoals Facebook, YouTube en Instagram
 • om onze website, informatie, producten, diensten en aanbiedingen zo veel mogelijk op uw interesses af te stemmen
 • om de kwaliteit, veiligheid en gebruiksvriendelijkheid van onze dienstverlening en onze (mobiele) website en app te verbeteren
 • indien u zich hier voor hebt aangemeld het versturen van een nieuwsbrief

Uw persoonsgegevens zullen niet worden gebruikt voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden.

Wat zijn de rechtsgronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Waterfront Entertainment B.V. mag alleen persoonsgegevens verwerken als zij zich daarvoor kan beroepen op een van de in de Algemene verordening gegevensbescherming genoemde rechtsgronden.

Waterfront Entertainment B.V. kan uw persoonsgegevens verwerken omdat zij daarvoor, in de woorden van de Algemene verordening gegevensbescherming, een ‘gerechtvaardigd belang’ heeft. Dat houdt in dat wij uw gegevens mogen verwerken omdat dat nodig is voor onze bedrijfsuitoefening, althans zolang uw privacybelangen niet in de knel komen.

In bepaalde gevallen verwerken wij uw persoonsgegevens voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst.

Ook kunnen wij persoonsgegevens verwerken om wettelijke bepalingen (bijvoorbeeld op het gebied van administratie en belastingen) na te leven.

Persoonsgegevens in het kader van de nieuwsbrief verwerken wij op basis van uw toestemming met deze verwerking stoppen we zodra u die toestemming intrekt.

Hoe komen wij aan uw persoonsgegevens?

Wij kunnen de beschikking krijgen over uw persoonsgegevens omdat u die zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld bij het aankopen van tickets voor Willem van Oranje – De Musical en door bezoek aan onze website.

Websites van derden
Met uitzondering van websites van derden die Waterfront Entertainment B.V. als verwerker inschakelt (zie hierna) is dit Privacystatement niet van toepassing op de websites van derden waarnaar Waterfront Entertainment B.V. op haar website een hyperlink aanbiedt waaronder haar social media kanalen zoals Facebook, Instagram en YouTube. Waterfront Entertainment B.V. is niet verantwoordelijk voor de gegevensverwerking of het privacybeleid van deze derden. 

Verwerkers

Voor zover Waterfront Entertainment B.V. voor de in dit Privacystatement vermelde doeleinden gebruik maakt van de diensten van derden zoals Get-a-Ticket B.V. - voor de verkoop en het verstrekking van tickets voor Willem van Oranje – De Musical en BOOKX B.V. – voor het uitvoeren van de groepsarrangementen voor Willem van Oranje – De Musical, en deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten toegang hebben tot persoonsgegevens, heeft Waterfront Entertainment B.V. de vereiste contractuele en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat uw gegevens uitsluitend voor de hier omschreven doeleinden worden verwerkt.

Gegevensverwerking in Nederland en in het buitenland

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt in Nederland of in landen waarvoor dit is toegestaan op grond van de Nederlandse wetgeving.

Beveiliging en bewaartermijn

Waterfront Entertainment B.V. heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking.

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan, wettelijk verplicht is en/of noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen. De bewaartermijn kan bijvoorbeeld afhankelijk zijn van de duur van de met u gesloten overeenkomst.

Uw rechten

U heeft een aantal rechten, namelijk:

 • Recht op informatie en inzage: het recht om Waterfront Entertainment B.V. te verzoeken inzage te geven in welke persoonsgegevens we van u verwerken.
 • Recht op rectificatie: het recht om Waterfront Entertainment B.V. te verzoeken verkeerde gegevens die we van u verwerken aan te passen.
 • Recht op vergetelheid: u kunt Waterfront Entertainment B.V. verzoeken om de gegevens die wij van u verwerken te verwijderen.
 • Recht op beperking: het recht om Waterfront Entertainment B.V. te verzoeken om te stoppen met het verwerken van een deel van de gegevens.
 • Recht op bezwaar (verzet): het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw gegevens.
 • Recht op overdraagbaarheid: het recht om Waterfront Entertainment B.V. te verzoeken de gegevens die zij van u verwerkt te laten overdragen. 

Om van deze rechten gebruik te maken kunt u een bericht met uw naam en contactgegevens sturen aan Waterfront Entertainment B.V., Danzigerkade 3D, 1013 AP Amsterdam, of een e-mail sturen aan klantenservice@willemvanoranjedemusical.nl. In uw verzoek moet u zoveel mogelijk specificeren om welke persoonsgegevens het gaat. Wij zullen binnen vier weken op een verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zullen wij de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij, en voor zover, de wet ons verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er andere dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. Wij sturen u na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht. Als we de betreffende persoonsgegevens (gedeeltelijk) niet hebben verwijderd, sturen we u een bericht waarin we toelichten waarom niet (volledig) aan uw verzoek kon worden voldaan. Als we niet of niet volledig kunnen vaststellen op welke persoonsgegevens uw verzoek betrekking heeft, kunnen we u vragen om uw verzoek nader te specificeren. We schorten dan de uitvoering van het verzoek op totdat u ons de nadere specificatie hebt verstrekt.

U heeft altijd het recht een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of bij de rechter. Meer informatie daarover vindt u hier.

Wijziging en versie

Wij kunnen dit Privacystatement wijzigen of aanpassen. We raden u daarom aan dit Privacystatement regelmatig op wijzigingen na te lezen. Dit Privacystatement is voor het laatst gewijzigd op 16 maart 2020.

< Terug naar homepage